Page 22 - riznica-12-2013

Basic HTML Version

22
Riznica 12/2013
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
Tablica 7.:
Knjiženje u knjigovodstvu na temelju zapisnika
Red.
br.
Naziv stavke popisa
Datum
Opis
Iznos
Konto
Duguje Potražuje
1. Printer KZ 14 - invbr. 22
(4.800,00 kn/kom) -
31. 12. 2013. Knjiženje u materijalnom i
financijskom knjigovodstvu 7.868,85 02912 02211
2. Mobitel Iphone 5
(5.600,00 kn/kom)
31. 12. 2013. Iskazano potraživanje prema
odgovornoj osobi
11.200,00
8.960,00
2.240,00
12313
36111
24921
Knjiženje u materijalnom i
financijskom knjigovodstvu
na temelju manjka
8.960,00 46211 02222
3. Zalihe sitnog inventara - fax ure-
đaji (1.300,00 kn/kom)
31. 12. 2013. Knjiženje u materijalnom i
financijskom knjigovodstvu
2.600,00
2.080,00
520,00
04111
1242
24251
2.080,00 04211 04111
2.080,00 42641 04911
4. Potraživanja od kupca NK Brzi za
sponzorstvo
31. 12. 2013. Knjiženje u financijskom
knjigovodstvu
4.500,00 46221 16911
4.500,00 16911 12313
5. Utvrđeno je da 5 računala s pri-
padajućim komponentama, koja
su amortizirana u cijelosti više ne
koriste.
31. 12. 2013. Knjiženje u materijalnom i
financijskom knjigovodstvu 20.650,00 02912 02211
Neprofitna organizacija koja je temeljem odredbi Zakona
o PDV-u u sustavu PDV-a, na isporuke koje su povezane s
gospodarskom djelatnošću ili izuzimanjem u neposlovne ili
druge svrhe, obvezna je na te isporuke zaračunati porez na
dodanu vrijednost. Izuzimanjem u neposlovne svrhe teme-
ljem odredbi Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. i rješenje
Ustavnog suda RH - Nar. nov., br. 99/13.), koji je stupio na
snagu 1. 7. 2013. godine i Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br.
79/13. i rješenje Ustavnog suda RH - Nar. nov., br. 99/13.),
smatraju se manjkovi dobara utvrđeni na inventuri za koje ne
postoji valjana dokumentacija. Valjanom dokumentacijom
i postupcima smatraju se dokazi o zbrinjavanju, prisustvo
službenika Porezne uprave prilikom uništenja ili odvoza na
otpad, očevidnika nadležnih tijela prilikom utvrđenog manjka
uslijed više sile (poplave, požari, potresi, provalne krađe).
Kada navedena dokumentacija postoji, na manjak dobara
nije potrebno zaračunavati PDV. U slučajevima kada nepro-
fitna organizacija zastarjela dobra prodaje ili donira drugima
potrebno je obračunati PDV na tržišnu vrijednost, a u slučaje-
vima kada se utvrđuje manjak na koji je potrebno zaračunati
PDV, PDV se obračunava na tržišnu vrijednost, a ako je nije
moguće utvrditi tada je osnovica za obračun PDV-a nabavna
cijena. Zakon o PDV-u tržišnu vrijednost definira u čl. 33. st.
10. Zakona kao ukupan iznos kojega bi kupac ili naručitelj u
trenutku isporuke dobara ili obavljene usluge prema načelu
nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju
dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. U slučajevima kada
se tržišna vrijednost ne može utvrditi PDV se na manjkove
obračunava na nabavnu cijenu. U okviru Pravilnika o PDV-u
definirana je nabavna cijena kao
„…cijena nove nabave od-
nosno neto nabavna cijena uvećana za zavisne troškove nove
nabave kada se radi o izuzimanju odnosno isporuci dobara
koja su kupljena ili ako porezni obveznik ili njegov sljednik
zadrži dobra nakon prestanka obavljanja gospodarske djelat-
nosti, a pri nabavi tih dobara PDV je u cijelosti ili djelomično
odbijen. Pri izuzimanju dobara proizvedenih u poduzeću
ukupnim troškom smatraju se vlastiti troškovi utvrđeni prema
računovodstvenim propisima“
4
.
4. ZAKLJUČAK
Temeljite pripremne radnje prije fizičkog popisa uvelike
će olakšati samu provedbu popisa, ali i osigurati provedbu
u zadanome roku. Nužno je načiniti plan provođenja popisa
kojime će se predvidjeti svi poslovi koji se imaju obaviti te rok
za izvršenje. Nakon popisa nužno je sastaviti zapisnik te ga
predstaviti zakonskom predstavniku. Zakonski predstavnik
će tada prihvatiti ili predložiti neke druge mjere koje će se
poduzeti nakon provedenoga popisa. U skladu s tim zaključ-
cima potrebno je provesti odgovarajuća knjiženja. Moguće
su i određene porezne implikacije, koje su najčešće vezane
uz manjkove za koje se terete radnici ili članovi neprofitne
organizacije na koje je potrebno obračunati porez na dodanu
vrijednost ako je neprofitna organizacija u sustavu PDV-a.
4
Čl. 42. st. 3. Pravilnika o PDV-u.
Dunja Kovačić, Ivica Milčić, HZRIF, Zagreb