Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

92 Računovodstvo i financije 12/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE ͳ plaće i naknade Dr. sc. MARIJA ZUBER HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 330.5-331.2 1. UVOD Zakonom o radu (Nar. nov. br. 93/14.), propisano je pravo radnika na otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu bez krivnje radnika. Pri tome Zakon o radu određuje samo najniži iznos otpremnine za otkaz ugovora o radu, a drugim izvorima radnog prava to se pravo može ugovoriti odnosno odrediti za radnika povoljnije. Osim otprem- nine za otkaz ugovora o radu bez krivnje radnika, u autonomnim izvorima radnog prava (kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu, pojedinačne odluke poslodavca, sporazumi i dr.) ugovaraju se odnosno određuju i otpremnine zbog ranijeg umirovljenja, poticajne otpremnine za radnike koji dobrovoljno pristanu na prestanak radnog odnosa u cilju restrukturiranja poslodavca, sporazumne otpremnine i otpremnine za odlazak u mirovinu. Pravo određenog radnika na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa ovisi o: 1. načinu prestanka ugovora o radu i 2. opsegu prava radnika propisanih izvorima radnog prava koji obvezuju poslodavca. Prema kriteriju načina prestanka ugovora o radu, isplaćuju se sljedeće vrste otpremnina: - otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ugovo- ra o radu - otpremnine za sporazumni prestanak radnog odnosa - otpremnine za odlazak u mirovinu. Različiti načini prestanka radnog odnosa uvjetuju i različito pore- zno određenje isplaćenih otpremnina. Neoporezivi iznosi otpremni- na propisani su čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.) i ovise o vrsti otpremnine koja se isplaćuje. 2. OTPREMNINA ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU BEZ KRIVNJE RADNIKA 2.1. Pravo radnika i visina otpremnine Otpremnina za otkaz ugovora o radu propisana je čl. 126. Zakona o radu. Poslodavac je dužan radniku isplatiti otpremninu ako su ku- mulativno ispunjena sljedeća tri uvjeta: 1. poslodavac otkazuje ugovor o radu 2. razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje radnika i 3. radnik je najmanje dvije godine proveo na radu kod poslodavca koji otkazuje ugovor o radu, bilo u zaposlenju na neodređeno ili na određeno vrijeme. Najčešći razlog prestanka radnog odnosa koji ima za posljedicu obvezu isplate otpremnine je poslovno ili osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu. U praksi je rjeđi izvanredni otkaz ugovora o radu koji bi poslodavca obvezivao na isplatu otpremnine. Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu daje poslodavac kad za određenog radnika više ne može osigurati obavljanje poslova na radnom mjestu za koje je sklopio ugovor o radu ili na drugom odgovarajućem radnommjestu, a kao posljedica organizacijskih pro- mjena, tehnoloških inovacija ili ekonomskih poteškoća koje uvjetuju smanjivanje broja zaposlenih. Osobno uvjetovani otkaz nije posljedica krivnje radnika, već nekih trajnih osobina i sposobnosti radnika zbog kojih on više nije Pravo radnika na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa ovisi o razlogu prestanka ugovora o radu i o pravima radnika propisanima izvorima radnog prava koji obvezuju poslodavca. U praksi se najčešće isplaćuju otpremnine za otkaz ugovora o radu bez krivnje radnika i otpremnine za odlazak u mirovinu. Otpremnina za otkaz ugovora o radu propisana je čl. 126. Zakona o radu u visini jedne trećine bruto plaće za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca, a najviše šest plaća. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili pojedinačnim ugovorom o radu mogu se odrediti za radnike povoljniji iznosi otpremnine za prestanak radnog odnosa. Za otkaz ugovora o radu bez krivnje radnika i za sporazumni prestanak radnog odnosa u okviru rješavanja kolektivnih viškova radnika sukladno čl. 127. Zakona o radu, neoporeziva otpremnina iznosi 6.500,00 kn za svaku godinu rada kod poslodavca. Neoporeziva otpremnina za odlazak u mirovinu iznosi 8.000,00 kn. Ako se isplaćuju otpremnine u svotama većim od neoporezivih, razlika je u poreznom smislu izjednačena s isplatom plaće. Otpremnine koje se isplaćuju na temelju menadžerskih ugovora u ukupnom se iznosu oporezuju kao plaća. Doprinosi i poreznadohodakpremadijeluodnosnoukupnoj svoti otpremninekoja jeuporeznomsmislu izjednačena s plaćom dospijevaju na dan isplate primitka. Ako otpremnina nije isplaćena do kraja mjeseca u kojem je dospjela obveza, a poslodavac radniku uručuje ovršne isprave o neisplaćenoj otpremnini, na dan uručenja ovršnih isprava dospijevaju obvezni doprinosi i porez na dohodak na neisplaćenu otpremninu. Otpremnine - pravo radnika i porezno određenje

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3