Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

88 Računovodstvo i financije 12/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE ͳ plaće i naknade Dr. sc. MARIJA ZUBER HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 330.5-331.2 1. PRAVO RADNIKA NA BOŽIĆNICU I DAR ZA DIJETE 1.1. Izvori prava radnika na prigodne darove Pravo radnika na prigodni dar povodom božićnih i novogodišnjih blagdana nije uređeno zakonom, već se određuje kolektivnim ugo- vorom koji obvezuje poslodavca, pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu. Prava propisana pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom izravno se primjenjuju na sve radnike zaposlene kod poslodavca. Ako je u više izvora koji obvezuju poslodavca pravo na prigodnu nagra- du ili na dar za dijete određeno u različitim svotama ili uz različite uvjete, poslodavac je obvezan osigurati isplatu primitka koji je za radnika najpovoljniji (čl. 9. st. 3. Zakona o radu, Nar. nov., br. 93/14.), osim ako je posebnim propisom drukčije određeno. Pravo na božićnicu se uobičajeno uređuje u jednakom iznosu za sve radnike u radnom odnosu, uključujući i radnike koji su u trenutku isplate na bolovanju ili rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu. U nekim je kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu pravo radnika na dar za dijete propisano samo za dijete za koje radnik (roditelj) koristi poreznu olakšicu. Pri ostvarivanju prava radnika poslodavac postupa sukladno obvezama i ograničenjima određenima u aktu koji ga obvezuje. Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor i/ili pravilnik o radu u kojem je propisano pravo radnika na prigodne darove, može, osim ako je to isključeno posebnim propisom, donijeti odluku da ovisno o svojim financijskim mogućnostima radnicima isplati božićnicu i/ili darove za djecu. Iako nema obvezu, poslo- davac je zbog privlačnosti poreznog određenja ovih primitaka motiviran donijeti takvu odluku. Pri tome treba voditi računa da isplata neoporezive božićnice i/ili dara djetetu nije zamjena za plaću na koju radnik ima pravo, već radnikov dodatni primitak. 1.2. Božićnica i dar za dijete u kolektivnim ugovorima s proširenom primjenom Na snazi su odluke o proširenoj primjeni dvaju granskih kolek- tivnih ugovora: 1. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 44/15. - 57/17.), koji je sklopljen 1. travnja 2015. godine, a od 12. svibnja 2015. je proširen na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. 1 i 2. Kolektivnog ugovora graditeljstva i Dodatka I. (Nar. nov., br. 115/15.; 134/15. - Odluka), koji je zaključen 25. rujna 2015. godi- ne, a od 19. prosinca 2015. njegova je primjena proširena na sve 1 Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva je nakon zaključivanja u dva navrata mijenjan sporazumima koji su objavljeni u Nar. nov., br. 53/16. i 57/17., a odnosili su se najnižu plaću i osnovice za određivanje visine plaće. Sporazumi o izmjeni Dodatka I. nisu prošireni na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva. Pravo radnika na božićnicu i dar za dijete uređuje se pravilnicima o radu i/ili kolektivnim ugovorima koji obvezuju poslodavca te ugovorima o radu. Ako nema obvezu određenu izvorima radnog prava, poslodavac može donijeti odluku o isplati radnicima takvih prigodnih primitaka. Novim poreznim propisima koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. nisu izmijenjene svote neoporezive prigodne nagrade, dara u naravi i darova djeci. Neoporeziva prigodna nagrada iznosi 2.500,00 kn godišnje, dar u naravi 400,00 kn, a dar djetetu radnika do 15 godina starosti 600,00 kn. Novina se odnosi na nagradu od 2.500,00 kn za koju je godišnji neoporezivi iznos propisan po radniku (poreznom obvezniku), uključujući radnike koji u tijeku porezne godine prigodnu nagradu ostvare od dva ili više isplatitelja. Isplatitelji su obvezni podatke o isplaćenim iznosima božićnice i darova djeci dostaviti Poreznoj upravi na obrascu JOPPD. Podaci o daru u naravi do 400,00 kn godišnje ne iskazuju se u obrascu JOPPD. Božićnice u novcu i naravi i darovi djeci radnika za 2017. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3