Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

82 Računovodstvo i financije 12/2017. POREZI ͳ carine Mr. sc. MELITA BULJAN Carinska uprava, Središnji ured, Zagreb Stručni članak UDK 336.2 1. PROVEDBA POSTUPKA KROZ FAZE POSTUPKA Nakon što je dobio odobrenje, gospodarstvenik može robu stavljati u postupak unutarnje proizvodnje. Provedba postupka unu- tarnje proizvodnje može se podijeliti u nekoliko faza. To su sljedeće faze: početak postupka, odvijanje proizvodnje, određivanje sljedećeg carinskog postupka te zaključenje postupka. 1 U svim ovim fazama korisnik odobrenja, koji je ujedno i korisnik postupka, ima određene obveze koje mora ispuniti prema carinskoj službi kako bi se ispravno mogao završiti postupak. U protivnome, svako nepravilno postupanje ili nepostupanje ili postupanje van roka, može za sobom povlačiti obvezu naplate carinskog duga i pokretanje prekršajnog postupka. 1.1. Kako započinje postupak unutarnje proizvodnje? Roba se u postupak stavlja carinskom deklaracijom za taj postu- pak. Uvozna carinska deklaracija se popunjava sukladno Pravilniku o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije 2 , a sama deklaracija se „prepoznaje“ po šifri postupka u Polju 37/1: 51xx (prve dvije ozna- ke odnose se na zahtijevani postupak, dok se ostale dvije odnose na prethodni postupak). Oznaka 51 označava postupak unutarnje proizvodnje, dok se kao prethodni postupak (ovdje označeno s xx) može koristiti bilo koji prethodni postupak. Npr. u slučaju kada se roba u postupak unutar- nje proizvodnje stavlja nakon carinskog skladištenja koristi se šifra 5171 (šifra 71 označava smještaj robe na carinsko skladište), dok oznaka 5100 označava da ne postoji prethodni postupak (pri tome, potrebno je naglasiti da prema pravilima označavanja carinskog po- stupka u uvoznim carinskim deklaracijama, za postupak provoza nije propisana niti jedna oznaka te se u tom slučaju koristi oznaka 00). Dakle, sva roba koja se stavlja u postupak unutarnje proizvodnje mora imati oznaku 51 kao prve dvije oznake Polja 37/1. Prihvaćanjem UCD za postupak unutarnje proizvodnje započela je primjena postupka unutarnje proizvodnje . To znači da ta roba 1 Uredba (EU) br. 952/2013. Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zako- niku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013.) i sve njene izmjene i dopune. 2 Nar. nov., br. 77/13. mora biti i stvarno stavljena u postupak u kojem će se odvijati pred- viđene proizvodne radnje određene samim odobrenjem. 1.1.1. Pogrešno deklariranje postupka Postoje situacije kada je gospodarstvenik ili njegov carinski zastupnik u trenutku deklariranja robe za postupak unutarnje proiz- vodnje pogriješio te u Polju 37/1 nije naznačio postupak unutarnje (oznaka 51) već redoviti postupak puštanja robe u slobodni promet (oznaka 40). U takvim slučajevima gospodarstvenik treba zahtijevati poni- štavanje uvozne carinske deklaracije za postupak 40 , uz obvezu prethodnog podnošenja carinske deklaracije za ispravan postupak 51. Osnov takve izmjene je članak 148. stavak 1. Delegirane uredbe 3 . Ta odredba određuje da se carinska deklaracija za pogrešni carinski postupak poništava ako se utvrdi da je roba greškom deklarirana za carinski postupak u okviru kojega je nastao uvozni carinski dug (a to je slučaj kod deklariranja postupka 40 umjesto 51). Međutim, potrebno je skrenuti pozornost da ova odredba ograničava takvu mogućnost na vremensko razdoblje u kojem se može zahtijevati poništavanje „pogrešne“ carinske deklaracije, koji je po prethodnim odredbama bio duži. Sada je određeno da se zahtjev za poništava- njem „prethodne/pogrešne“ carinske deklaracije mora podnijeti u roku 90 dana od datuma prihvaćanja „pogrešne“ deklaracije, zajedno s obrazloženjem . Što se tiče obrazloženosti zahtjeva, u ovom slučaju korisnik postupka se uglavnom može pozivati na grešku kod podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije. Pored toga, kako bi se dozvolilo poništavanje prethodne de- klaracije potrebno je utvrditi da roba nije bila upotrebljavana na način koji je nespojiv s carinskim postupkom u okviru kojega bi bila deklarirana da nije došlo do pogreške . U smislu tog uvjeta, naravno da je dozvoljeno da je roba već stavljena u odobrene i predviđene proizvodne radnje - korisnik postupka ne mora „čekati“ rješavanje 3 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013. Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/1, 29. prosinca 2015.) i sve njene izmjene i dopune. U časopisu Računovodstvo i financije, broj 11/17. pojašnjena je osnovna svrha korištenja postupka unutarnje proizvodnje nakon uvođenja Carinskog zakonika Unije 1 (poslije 1. 5. 2016.), nova pravila obračuna duga prilikom puštanja robe u slobodni promet te uvjeti koje mora ispuniti podnositelj zahtjeva kako bi mogao od carinske službe dobiti odobrenje za primjenu postupka. U ovom članku autorica pojašnjava način provedbe tog postupka, nakon što je korisnik postupka dobio odobrenje za korištenje postupka unutarnje proizvodnje te podsjeća koje su njegove obveze u provedbi postupka. Provedba carinskog postupka unutarnje proizvodnje

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3