Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

76 Računovodstvo i financije 12/2017. POREZI ͳ porez na dodanu vrijednost Mr. sc. MILJENKA CUTVARIĆ HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 336.2 1. UVOD Obveza godišnjeg usklađenja obračuna PDV-a i provođenja po- trebnih ispravaka obračuna koji su sastavljeni i dostavljeni Poreznoj upravi tijekom kalendarske godine, propisana je člankom 85. stavak 7. Zakona o PDV-u 1 i člankom 173. stavak 6. Pravilnika o PDV-u. 2 Središnji ured Porezne uprave dao je Uputu o načinu sastavljanja i podnošenja konačnog obračuna za 2015. godinu od 18. prosinca 2015., koja može poslužiti i kod sastavljanja obračuna za 2017. go- dinu obzirom da u dijelu sastavljanja obračuna za zadnje razdoblje oporezivanja nije bilo promjena. 3 Umjesto dosadašnjeg trinaestog obračuna koji je predstavljao kumulativni zbroj mjesečnih odnosno tromjesečnih obračuna koji su prijavljeni Poreznoj upravi na obrascima tijekom godine, godišnje razlike u obračunu PDV-a porezni obveznik mora uskladiti u posljed- njem obračunu za 2017. godinu. Posljednji obračun je obračun za prosinac odnosno kod tromjesečnih poreznih obveznika to je obra- čun za razdoblje listopad - prosinac za koje je propisan rok dostave nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2018. godine. Dakle, radi se o skraćenom roku u kojem porezni obveznici trebaju napraviti godišnje usklađenje i ispravke za kalendarsku go- dinu, dok su porezni obveznici ranije konačni obračun sastavljali do kraja veljače. 1 Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13., 143/14. i 115/16. 2 Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17. 3 Uputa za sastavljanje konačnog obračuna za 2015. godinu pod brojem klasa: 410-19/15-01/415, ur. br.: 513-07-21-01/15-1.; od 18. prosinca 2015. dostupna je na www.porezna-uprava.hr . Obveza godišnjeg usklađivanja odnosi se na: • obvezu obračuna PDV-a na inventurne razlike prema kojima se do tog roka treba obračunati PDV na porezno nepriznate manj- kove • izračun konačnog postotka prava na odbitak pretporeza kod poreznih obveznika koji uz oporezive obavljaju i oslobođene isporuke iz čl. 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u pa imaju obvezu podjele pretporeza - ako se kod godišnjeg usklađenja utvrdi novi postotak prava na odbitak pretporeza u odnosu na postotak koji se tijekom godine primjenjivao kao privremeni 4 • ispravke pogrešaka nastalih zbog pogrešne primjene propisa tijekom godine. Ako s tijekom izrade obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2017. utvrdi da za određenu isporuku PDV nije pra- vovremeno plaćen i za koje je moguće utvrditi u kojem razdoblju oporezivanja je nastala porezna obveza, porezni je obveznik dužan obračunati i platiti zateznu kamatu. Tablica: Pregled stopa zateznih kamata za nepravovremeno plaće- ni porez na dodanu vrijednost Razdoblje obračuna Stopa zatezna kamata od 1. 1. 2008. do 30. 6. 2011. 14,00% od 1. 7. 2011. do 31. 7. 2015. 12,00% od 1. 8. 2015. do 31. 12. 2015. 8,14% od 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016. 8,05% od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016. 7,88% od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017. 7,68% od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017 7,41% 4 Postotak utvrđen prema čl. 62. st. 2. Zakona o PDV-u. Iako je već dvije godine ukinuta obveza sastavljanja konačnog obračuna PDV-a kao posebnog obračuna za godinu, porezni obveznik treba u Obrascu PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu godinu. Isto tako, ako porezni obveznik prestaje s poslovanjem, obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao, napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Prema navedenome, umjesto sastavljanja konačnog obračuna kao trinaestog obračuna tijekom godine, konačni obračun bit će sadržan u obračunu za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosno dijela godine u kojemu je obveznik PDV-a poslovao. Detaljan članak o sastavljanju obračuna za zadnje razdoblje oporezivanja bit će objavljen u Računovodstvu i financije od siječnja 2018., a autorica u ovom članku daje podsjetnik na pripremne radnje za sastavljanje obračuna za prosinac vezano za obvezu godišnjeg usklađivanja i knjiženja ispravka obračuna tijekom godine. Prijava PDV-a za prosinac 2017. godine i obveza usklađenja i ispravaka obračuna PDV-a na kraju godine

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3