Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

70 Računovodstvo i financije 12/2017. POREZI ͳ porez na dodanu vrijednost Mr. sc. LJUBICA JAVOR Javorović, Idžojtić i partneri, j.t.d. za porezno savjetništvo, Zagreb Stručni članak UDK 336.2 1. UVOD Porezni obveznik izlazi iz sustava PDV-a odnosno prestaje biti ob- vezan zaračunavati PDV-a na isporuke koje obavlja, zbog ostvarenog obujma prometa u prethodnoj godini koji je ispod iznosa propisanog odredbom članka 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijed- nost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16. - dalje: Zakon o PDV-u), osim ako ne izrazi želju i tada ostati poreznim obveznikom te u slučaju kada prestane s obav- ljanjemoporezivih djelatnosti i u cijelosti počne obavljati oslobođene djelatnosti navedene u članku 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u, za koje nema pravo na odbitak pretporeza. Odredbom članka 90. stavak 1. Zakona o PDV-u, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, objavljenim Nar. nov., br. 115/16. od 1. siječnja 2017. godine, vrijednost isporuka propisana u članku 90. stavak 1. Zakona o PDV-u, povećana je s 230.000,00 kuna na 300.000,00 i prema odredbi članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, navedeni iznos se primjenjuje već na 2017. godinu. Prema odredbi članka 90. stavak 5. Zakona o PDV-u, u vrijednost isporuka od 300.000,00 kuna uračunava se: a) vrijednost isporuka dobara i usluga koje su oporezive b) vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članka 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavak 1. točka a) do g) Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne. Prema odredbi članka 90. stavak 6. Zakona o PDV-u, u izračun vrijednosti isporuka od 300.000,00 kuna ne uzima se vrijednost is- poruka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika. U slučaju kada u prethodnoj godini, porezni obveznik ostvari opo- rezive isporuke u iznosu ispod granice propisane odredbama članka 90. stavak 1. Zakona o PDV-u te kada u cijelosti prelazi s obavljanja oporezivih isporuka na obavljanje oslobođenih isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza, porezni obveznik i dalje posluje, ali više nije obvezan zaračunavati PDV na isporuke dobara i usluge koje obavlja, tj. njegove su isporuke oslobođene PDV-a. Isto tako, porezni obveznik to prestaje biti kada prestane s obavljanjem djelatnosti npr., zbog likvidacije društva ili prestanka obavljanja djelatnosti. Porezni obveznik u sva tri naprijed nabrojana slučaja, iako od 1. siječnja 2015. godine, više nije propisana posebna obveza podnoše- nja konačnog obračuna PDV-a, mora s Poreznom upravom na dan 31. prosinca 2017. godine, napraviti konačni obračun poreza na do- danu vrijednost i sve obveze koje proizlaze iz toga, uvrstiti u poreznu prijavu za zadnje razdoblje oporezivanja 2017. godine. Cilj takvog obračuna je da neke od isporuka koje je obavio dok je bio obveznik PDV-a, ne ostanu neoporezive, a isto tako da i iznosi poreza odnosno pretporeza koji su mu dobavljači zaračunali na pojedine isporuke, dok je bio obveznik PDV-a, ne ostanu neiskorišteni odnosno da ne terete troškove njegovog poslovanja. Porezni obveznik PDV prijavu za zadnje razdoblje oporeziva- nja (mjesečno ili tromjesečno) 2017. godine, obvezan je podnijeti u roku 20 dana po proteku razdoblja oporezivanja, tj. do 20. siječ- nja 2018. godine. 2. OBVEZE PRI IZLASKU IZ SUSTAVA OPOREZIVANJA PDVͳom Porezni obveznik prestaje biti poreznim obveznikom ako pre- stane obavljati poduzetničku odnosno gospodarsku djelatnost i izlazi iz sustava PDV-a. Drugi slučaj je, ako je u prethodnoj godini ostvario promet od oporezivih isporuka u iznosu manjem od 300.000,00 kuna, kako to propisuje članak 90. stavak 1. Zakona o PDV-u. Tada on i dalje posluje, ali ne obračunava PDV na svoje isporuke. Treći slučaj je kada u cijelosti promijeni djelatnost, tj. kada s obavljanja isključivo oporezivih isporuka, u cijelosti prijeđe na Porezni obveznik koji je tijekom 2017. godine imao oporezive isporuke u iznosu manjem od 300.000,00 kuna stekao je uvjete za izlazak iz sustava PDV-a tj. postaje tzv. ‘’mali porezni obveznik’’. Ako porezni obveznik u ovom slučaju želi da se na njega primjenjuju odredbe o posebnom postupku oporezivanja za „male porezne obveznike“ o tome mora obavijestiti Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, s obvezom primjene posebnog postupka već od 1. siječnja. Posebni postupak za „male porezne obveznike“ znači da su njihove isporuke oslobođene PDV-a te da nemaju pravo na odbitak pretporeza. O obvezama poreznih obveznika koji izlaze iz sustava PDV-a, načinu sastavljanja obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja prije izlaska, obvezama ispravka iskorištenog pretporeza za dugotrajnu imovinu i o postupanju s predujmovima nakon izlaska iz sustava, autorica piše u nastavku. Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3