Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

5 Računovodstvo i financije 12/2017. RAČUNOVODSTVO ͳ financijsko računovodstvo Stručni članak UDK 657.2 1. ZAKONODAVNI OKVIR SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU Pri sastavljanju financijskih izvještaja za 2017. godinu potrebno je voditi računa o zakonodavnom okviru koji je na snazi na datum izvještavanja. Za sve poduzetnike kojima je poslovna godina jedna- ka kalendarskoj datum izvještavanja je 31. 12. Na navedeni datum sastavlja se izvještaj o financijskom položaju - bilanca, račun dobiti i gubitka za razdoblje 1. 1. do 31. 12., izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje i ostali izvještaji koji mogu biti propisani posebnim propisima ovisno o djelatnosti i zakonodavnom okviru kojeg poduzetnik primjenjuje. Zakonodavni okvir najvećeg dijela poduzetnika za potrebe sa- stavljanja godišnjih financijskih izvještaja je: - Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 7/15., 134/15. i 120/16.) - Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvješta- vanja (Nar. nov., br. 86/15.) - Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX: 02008R1126-20160101&qid=1479365340050&from=HR - Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16.) - Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) - Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16.) - Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16. i 115/16.) - Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15 i 1/17.) - Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 148/13. i 143/14., Rješenje USRH 99/13. i 153/13.) - Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. - ispravak, 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17.) - Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.) - Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.) - Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 147/14.) - Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (Nar. nov., br. 157/14.) - Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Nar. nov., br. 158/13.) - Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hr- vatskoj (Nar. nov., br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) - Odluka o karti regionalnih potpora (Nar. nov., br. 19/13. i 155/13.) - Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 73/00.) Sastavljanje financijskih izvještaja predstavlja završnu fazu računovodstvenog procesa. Financijski izvještaji informiraju zainteresirane unutarnje i vanjske korisnike o financijskompoložaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima poduzetnika, a temeljem tih informacija korisnici donose različite poslovne odluke. Kvaliteta financijskih izvještaja ovisi o kvaliteti evidentiranja poslovnih događaja, a kvalitetu financijskih izvještaja određuje primjena odgovarajućih računovodstvenih standarda te ostalih računovodstvenih i poreznih propisa. U ovom članku autori analiziraju strukturu i sadržaj financijskih izvještaja prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja s naglaskom na vrednovanje pojedinih pozicija financijskih izvještaja. Također, autori u članku navode i objašnjavaju kontrole i usklađenja koja se provode prije zaključenja konta, objašnjavaju postupak ispravljanja računovodstvenih pogrešaka i promjene računovodstvenih procjena i ostale pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja. Regulatorni zahtjevi financijskog izvještavanja tijekom 2017. godine nisu se značajno mijenjali u odnosu na regulatorne zahtjeve za financijskim izvještavanjem za 2016. godinu. Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu DOMAGOJ BAKRAN, mag. oec. HZRIF, Zagreb Prof. dr. sc. DANIMIR GULIN Ekonomski fakultet, Zagreb Doc. dr. sc. MIRJANA HLADIKA Ekonomski fakultet, Zagreb IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. HZRIF, Zagreb

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3