Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

63 Računovodstvo i financije 12/2017. POREZI ͳ porez na dodanu vrijednost Mr. sc. MILJENKA CUTVARIĆ HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 336.2 1. UVOD Porezni obveznik sukladno članku 6. Zakona o PDV-u 1 , je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost i obvezna je početak djelatnosti prijaviti Poreznoj upravi. Obveza upisa u registar obveznika PDV-a propisana je u slučaju ako je vrijed- nost isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla prag za ulazak u sustav PDV-a. Prema izmijenjenom članku 90. Zakona o PDV-u (izmjene u Nar. nov., br. 115/16. s primjenom od 1. siječnja 2018. godine), propisani prag za ulazak u sustav PDV-a iznosi 300.000,00 kuna. Prema kriteriju ostvarenih oporezivih isporuka u 2017. godini, u iznosu većem od 300.000,00 kuna, obvezni su se upisati u registar obveznika PDV-a poduzetnici bez obzira na njihov pravni status i to: - trgovačka društva - neprofitne organizacije i proračunski korisnici - obrtnici - osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja - građani koji ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka (iznos od 300.000,00 kuna utvrđuje se prema bruto iznosu primitaka koji uključuju mirovinski doprinos i porez na dohodak) - fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od imovine izdavanjem u najam ili zakup nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova (osim najma u svrhu stanovanja odnosno trajnog življenja) i - fizičke osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva. Osim tuzemnih poreznih obveznika, obvezu upisa u registar obveznika PDV-a imaju i strani porezni obveznici, tj. osobe koje na području Republike Hrvatske nemaju sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavljaju isporu- ke dobara ili usluga, osim kada obavljaju isporuke dobara ili usluga pravnim osobama za koje PDV plaća primatelj isporuke temeljem čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u. 1 Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, 143/14. i 115/16. Porezni obveznici sa sjedištem u drugim državama članicama EU ili u trećim zemljama (stranci) imaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a prije prve isporuke u tuzemstvu i to bez obzira na visinu vrijednosti isporuka te u slučaju stjecanja dobara iz druge države članice. Dakle, na porezne obveznike sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu ne odnosi se prag od 300.000,00 kuna nego su se oni obvezni upisati u registar obveznika PDV-a već na početku obavljanja djelatnosti na području Republike Hrvatske. Naime člankom 90. stavak 1. Zakona o PDV-u propisano je “malim poreznim obveznikom” smatra se pravna osoba sa sjedištem, stal- nom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu , čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna. 2. POREZNI OBVEZNICI 2.1. Samostalnost u obavljanju gospodarske djelatnosti Porezni obveznik je svaka pravna i fizička osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na vrstu i rezul- tat obavljanja te djelatnosti kako je to propisano čl. 6. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 4. Pravilnika o PDV-u. 2 Ako se radi o zaposleniku koji s poslodavcem ima sklopljen ugovor o radu ili drugi ugovor kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obilježje nesamostalnog rada, s aspekta poreza na doda- nu vrijednost ne postoji samostalnost i po toj osnovi nema obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Kada fizička osoba obavlja dje- latnost s elementima samostalnosti i po toj osnovi je postala obveznik PDV-a, dio prihoda od nesamostalnog rada (plaća) ne utječe na prag od 300.000,00 kuna odnosno dio prihoda po osnovu nesamostalnog rada ne iskazuje se u evidencijama PDV-a. 2 Nar. nov., br. 79/13., 85/13. - ispravak, 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17. Izmjenama članka 90. Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine povećan je prag za ulazak u sustav PDV-a s 230.000,00 na 300.000,00 kuna. Prema ovim izmjenama porezni obveznik koji je tijekom 2017. godine ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 300.000,00 kuna postaje porezni obveznik od 1. siječnja 2018. s obvezom upisa u registar obveznika PDV-a. Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu P-PDV. Zahtjev se podnosi najkasnije do 15. siječnja 2018. godine za upis u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2018. godine. Obveznikom PDV-a može se postati i dobrovoljno te se i u ovom slučaju podnosi zahtjev na istom obrascu, a Porezna uprava podnositelja zahtjeva upisuje u registar obveznika PDV-a s danom podnošenja zahtjeva. Autorica u članku piše o obveznom i dobrovoljnom ulasku u sustav PDV-a. Ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. godine

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3