Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

52 Računovodstvo i financije 12/2017. REVIZIJA ͳ eksterna revizija LUKA ORLOVIĆ, univ. spec. oec. HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 657.6 1. ZAKONSKA OBVEZA Obveza provedbe godišnjeg popisa (inventure) propisana je Zakonom o računovodstvu i Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16.). U tom pogledu sam poduzetnik dužan je tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. 1 Ta- kođer, u istom članku 15. ZOR-a navodi se kako poduzetnik mora na početku poslovanja popisati imovinu i obveze i navesti njihove poje- dinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. Spomenute radnje provode se i u slučajevima statusnih promjena, otvaranju stečajnog postupka ili pokretanju postupka likvidacije. Međutim, ako dolazi do promjene cijena dobara nije nužno provoditi popis imovine ako se knjigovodstvenim evidencijama mogu osigurati podatci o vri- jednosti robe na zalihama. Ako se radi o obvezniku revizije financijskih izvještaja, takva provedba inventure trebala bi biti nadzirana i od strane ovlaštenog revizora. O navedenome govori i Međunarodni revizijski standard (MRevS) 500 – Revizijski dokazi, koji u točki A16. utvrđuje da: „Pre- gledavanje materijalne imovine pruža pouzdan revizijski dokaz o postojanju, ali ne nužno i o subjektovim pravima i obvezama ili o vrednovanju imovine. Pregledavanje pojedinačnih stavki zaliha može biti popraćeno promatranjem inventure zaliha.“ Nadalje, važnost provođenja inventure imovine i obveza poduzetnika te prisustvova- nje inventuri od strane revizora društva, posebno je spomenuto i u Međunarodnom revizijskom standardu 501 – Revizijski dokazi – po- sebna razmatranja za odabrane stavke, gdje pod točkom 4. standard navodi: „Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje, revizor će pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem i kvalitativnim stanjem zaliha na način da: a) prisustvuje fizičkom brojanju zaliha, osim ako nije izvedivo, kako bi a. ocijenio menadžmentove upute i postupke za evidentiranje i kontroliranje rezultata subjektovog fizičkog brojanja zaliha b. promatrao izvođenje menadžmentovih postupaka za broja- nje 1 Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16., dalje u tek- stu: ZOR). c. provjerio zalihe i d. obavio test brojenja i b) obavi revizijske postupke nad konačnim evidencijama zaliha subjekta kako bi se odredilo održavaju li one stvarne rezultate brojanja zaliha.“ Sudjelovanje revizora u postupcima inventure imovine i obveza utječe i na izražavanje mišljenja u samom revizorskom izvještaju, jer kako i spominju Međunarodni revizijski standardi 710 uspored- ne informacije – usporedni iznosi i usporedni financijski izvještaji, potrebno je izraziti Osnovu za mišljenje s rezervom i Mišljenje s re- zervom ako revizor nije mogao prisustvovati inventuri fizičkih zaliha na početku tog razdoblja. 2. SUDJELOVANJE U PROVEDBI INVENTURE Prilikom provjere pravilnosti izvršenja popisa imovine i obveza, ovlašteni revizor može sudjelovati u organizaciji provođenja inven- ture, prisustvovati neposrednom popisu radi provjere korektnosti provođenja postupka i prikupljati test-podatke radi uspoređivanja s originalnim popisnim listama te sudjelovati u fazi usklađivanja popisnog i knjigovodstvenog stanja. Radnje koje se zahtijevaju od revizora da ih provede prilikom su- djelovanja u provođenju godišnjeg popisa mogu se svesti u sljedeće kategorije: 2.1. Utvrđivanje djelokruga same revizije Revizor će prilikom prisustvovanja godišnjem popisu poduzetni- ka utvrditi je li uprava, nadzorni odbor ili drugo ovlašteno tijelo do- nijelo Odluku ili rješenje o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva. Pritom revizor treba obratiti pozornost da iako članovi popisnog povjerenstva nisu propisani niti jednim zakonom, oni ne bi smjeli biti osobe koje su ujedno materijalno zadužene za imovinu koja se popisuje. Također, revizor će u svome djelokrugu utvrditi i lokaciju odnosno mjesto obavljanja godišnjeg popisa te o svome prisustvu obavijestiti nadležne osobe društva. Jedna od najznačajnijih odgovornosti revizora odnosi se na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima poduzetnika temeljeno na provedenoj reviziji. Kako je nužno da revizor stekne uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji poduzetnika bez značajnog pogrešnog prikazivanja, od revizora se očekuje da prisustvuje u provedbi inventure kod obveznika same revizije. Ovakva obveza određena je i propisana Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS) 500 – Revizijski dokazi i 501 – Revizijski dokazi – posebna razmatranja za odabrane stavke. Tako će u nastavku članka autor obraditi pitanja oko kojih je potrebno voditi brigu prilikom sudjelovanja revizora u provođenju inventure odnosno popisa imovine i obveza poduzetnika. Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3