Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

42 Računovodstvo i financije 12/2017. RAČUNOVODSTVO ͳ financijsko računovodstvo Prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, doc. dr. sc. SANJA SEVER MALIŠ Ekonomski fakultet, Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Računovodstveni sustav, kao najznačajniji dio informacijskog su- stava poduzeća, može se opisati kao proces prikupljanja financijskih podataka, njihova procesiranja, tj. obrade i sastavljanja računovod- stvenih informacija i to najčešće u formi financijskih izvještaja koji su usmjereni različitim korisnicima (donosiocima odluka). Stoga je potrebno istaknuti kako su ciljevi financijskog izvještavanja pružiti informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i pro- mjenama financijskog položaja subjekta, što je korisno širokom kru- gu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. Ostvarenje navedenih ciljeva omogućava se putem sastavljanja odgovarajućih financijskih izvještaja. Kao što je poznato, bilanca je orijentirana na informacije o financijskom položaju (o sigurnosti poslovanja), izvještaj o dobiti (račun dobiti i gubitka) na informacije o uspješnosti poslovanja, a informacije o novčanim tokovima nalaze se u izvještaju o novčanim tokovima s tim kako se uobičajeno ističe kako se izvještaj o novčanim tokovima razmatra u kontekstu promjena financijskog položaja. Povezano s tim, treba naglasiti da se nijedan cilj ne može ostvariti razmatranjem samo jednog financijskog izvještaja, već je financijske izvještaje potrebno razmatrati kao dijelove jedinstvene cjeline. Osim tih, najčešće isticanih temeljnih financijskih izvještaja, za potpunije uočavanje poslovanja poduzeća potrebno je koristiti se i ostalim financijskim izvještajima, uključivši i bilješkama. Podrazumijeva se da su podaci sadržani u financijskim izvještajima objektivni i realni, a to se potvrđuje (ili ne potvrđuje) mišljenjem revizora, tj. nezavisnog ovlaštenog javnog računovođe. Bez utvrđene objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja ne može se, u pravom smislu te riječi, govoriti o ostvarenju ciljeva financijskog izvještavanja. U tom smislu, kako bi financijski izvještaji realno i objektivno odražavali financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća po- sebnu pozornost potrebno je posvetiti metodama utvrđivanja vrijed- nosti elemenata u financijskim izvještajima, prije svega vrednovanju imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. Može se istaknuti da je kroz cijelu računovodstvenu povijest metoda troška nabave odnosno povijesne vrijednosti bila osnovni model utvrđivanja vrijednosti imo- vine. Kao osnovica za utvrđivanje vrijednosti u financijskim izvješta- jima metoda troška čini i ishodište računovodstvenih Direktiva Eu- ropske unije. Međutim, posljednjih godina zbog turbulentnih uvjeta na tržištu pojavili su se sve žešći kritičari ovakvog pristupa mjerenju vrijednosti imovine. Zbog toga se je pojavila potreba i pitanje koja bi to bila prihvatljivija metoda vrednovanja imovine koja bi bolje odražavalu tekuću (tržišnu) vrijednost imovine. Takvi zahtjevi doveli su do pojave koncepta računovodstva baziranog na fer vrijednosti odnosno metodi vrednovanja imovine po tržišnim vrijednostima. Ia- ko su dosadašnja istraživanja ukazala na činjenicu da je fer vrijednost primjereniji model iskazivanja vrijednosti imovine od modela troška zbog osiguranja podataka o aktualnim vrijednostima i da fer vrijed- nost utječe na donošenje investicijskih odluka potencijalnih ulaganja ostaje i dalje prisutno pitanje rizika koji se odnosi na primjenu fer vrijednosti koja se u većini slučajeva oslanja na procjene koje zbog nedovoljne transparentnosti i točno utvrđenih pravila mogu narušiti objektivnost i realnost financijskih izvještaja. 1 Za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja često se primjenjuju instrumenti i tehnike analize financijskih izvještaja. Izračunati financijski pokazatelji često su polazne veličine za uspo- redbu s drugim poduzećima, industrijom ili glavnim konkurentima. U uvjetima kada se značajan dio pozicija u financijskim izvještajima vrednuje po fer vrijednosti potrebno je pozorno razmotriti utjecaj pojedinih procjena na sigurnost i uspješnost poslovanja mjerenih pomoću financijskih pokazatelja. U tom smislu, u radu su dani raz- ličiti modeli procjene fer vrijednosti te je pokazano kako primjena različitih metoda procjene utječe na pojedine financijske pokazatelje pomoću kojih se mjeri sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća. 2. MOGUĆNOSTI ISKAZIVANJA POJEDINIH POZICIJA IMOVINE PO FER VRIJEDNOSTI Intenzivnijoj primjeni fer vrijednosti u postupku utvrđivanja i mjerenja vrijednosti imovine svakako je, između ostalog, pridonijela i sve veća uloga Međunardonih standarda financijskog izvještavanja 1 Cirkveni, T. (2013.) Utjecaj fer vrijednosti imovine na financijski položaj trgovačkih društava, doktorski rad, Ekonomski fakultet - Zagreb. Za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja često se primjenjuju instrumenti i tehnike analize financijskih izvještaja. Izračunati financijski pokazatelji često su polazne veličine za usporedbu s drugim poduzećima, industrijom ili glavnim konkurentima. U uvjetima kada se značajan dio pozicija u financijskim izvještajima vrednuje po fer vrijednosti potrebno je pozorno razmotriti utjecaj pojedinih procjena na sigurnost i uspješnost poslovanja mjerenih pomoću financijskih pokazatelja. U tom smislu u radu su dani različiti modeli procjene fer vrijednosti te je pokazano kako primjena različitih metoda procjene utječe na pojedine financijske pokazatelje pomoću kojih se mjeri sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća. Analiza financijskih izvještaja u konceptu fer vrijednosti mjerenja bilančnih pozicija

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3