Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

36 Računovodstvo i financije 12/2017. RAČUNOVODSTVO ͳ financijsko računovodstvo Mr. sc. SILVIJA PRETNAR ABIČIĆ ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o., Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Računovodstveno iskazivanje rezerviranja za troškove zaposle- nika odnosno primanja zaposlenih definirano je MRS-om 19, dok u odredbama HSFI-a nema detaljnijih uputa. Međutim, uvažavajući odredbu toč. 3.17. i 3.18. HSFI-a 3 - Računovodstvene politike, pro- mjene računovodstvenih procjena i pogreške , obveznici HSFI-a imaju mogućnost primjenjivati odredbe MSFI-a u ovom slučaju. Primanja zaposlenih obuhvaćaju sve oblike naknada koje subjekt daje u zamjenu za usluge koje pružaju zaposlenici ili zbog prestanka radnog odnosa, a obuhvaćaju primanja koja se temelje na: a) formal- nim planovima ili sporazumima između poduzeća i zaposlenika, npr. ugovor o radu; b) zakonskim odredbama ili granskim sporazumima te c) neformalnoj praksi koja dovodi do izvedene obveze, a koja na- staje ako subjekt nema realnu alternativu nego zaposlenima isplatiti primanja. U primanja zaposlenih ubrajaju se: a) kratkoročna primanja zaposlenih - koja će se isplatiti u cijelosti u okviru 12 mjeseci od kraja izvještajne godine u kojoj zaposlenici pružaju s njima povezane usluge, npr. nadnice, plaće i doprinosi za socijalno osiguranje, plaćeni godišnji odmor i bolovanje, su- djelovanje u dobiti i bonusu te nenovčane naknade postojećim zaposlenicima (zdravstvena zaštita, korištenje stanova i automo- bila besplatno ili po povlaštenoj cijeni) b) primanja nakon prestanka radnog odnosa , npr. mirovine, jed- nokratne otpremnine pri odlasku u mirovinu te druga primanja nakon prestanka radnog odnosa (životno osiguranje i zdravstve- na zaštita) c) otpremnine - koje se zaposlenicima daju u zamjenu za prestanak radnog odnosa temeljem odluke subjekta o otkazu ugovora o radu prije odlaska u redovnu mirovinu ili temeljem odluke zapo- slenog da prihvati ponuđena primanja u zamjenu za prestanak radnog odnosa d) druga dugoročna primanja zaposlenih , npr. naknade za vrijeme dužeg odsustva s rada ili naknade za vrijeme studijskog i pro- fesionalnog usavršavanja, jubilarne nagrade ili druga primanja temeljem višegodišnjeg radnog staža te naknade za dugotrajniju nesposobnost za rad. MRS 19 zahtijeva da subjekt prizna obvezu kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za primanja koja se zaposlenima trebaju isplatiti u budućnosti i rashod kada subjekt iscrpi ekonomsku korist koja proizlazi iz usluge koju je zaposleni pružio u zamjenu za prima- nja zaposlenih. 2. KRATKOROČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH Kao što je prethodno navedeno, kratkoročna primanja odnose se na primanja zaposlenih (nadnice, plaće i doprinosi za socijalno osiguranje, plaćeni godišnji odmor i bolovanje, sudjelovanje u dobiti i bonusu te nenovčane naknade postojećim zaposlenicima) za koja se očekuje da će se u potpunosti podmiriti unutar 12 mjeseci od kraja izvještajne godine u kojoj je zaposlenik pružio s njima povezane usluge. Kratkoročna primanja potrebno je priznati u svoti nediskonti- ranog iznosa za koji se očekuje da će ga platiti u zamjenu za pruženu uslugu, kao: a) obvezu (ili odgođeno plaćanje troškova) nakon oduzimanja svih prethodno isplaćenih iznosa. Ako je prethodno isplaćeni iznos veći od nediskontiranog iznosa primanja, subjekt razliku priznaje kao imovinu (unaprijed plaćeni trošak) do iznosa u kojem una- prijed plaćeni iznos dovodi do smanjenja budućih plaćanja ili povrata novca. b) rashod, osim ako neki drugi standard ne propisuje ili dopušta da se primanja priznaju kao trošak sredstva. Najčešći primjer kratkoročnih primanja zaposlenih odnosi se na plaće. Stoga je bitno podsjetiti da se trošak plaća mora knjižiti na Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja, a naročito na kraju izvještajnog razdoblja, potrebno je obratiti pozornost uključuju li financijski izvještaji sve rashode obračunskog razdoblja. Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Troškovi rezerviranja koji se odnose na zaposlenike definirani su u MRS-u 19 - Primanja zaposlenih. Međutim, subjekt mora voditi računa i o poreznim propisima koji uređuju oporezivanje dobiti, budući da su određeni troškovi rezerviranja porezno nepriznati rashod te utječu na povećanje osnovice poreza na dobit i priznavanje odgođene porezne imovine. U članku autorica obrađuje računovodstveni i porezni tretman najčešćih rezerviranja za troškove zaposlenika koji se pojavljuju u praksi, kao što su rezerviranja za neiskorištene dane godišnjih odmora, bonuse, otpremnine uslijed otkaza ugovora o radu, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu te jubilarne nagrade. Rezerviranja za troškove zaposlenika - računovodstveni i porezni aspekt

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3