Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

28 Računovodstvo i financije 12/2017. RAČUNOVODSTVO ͳ financijsko računovodstvo Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Porezni obveznici su dužni, u skladu s odredbama članka 15. Zakona o računovodstvu 1 te članka 66. Općeg poreznog zakona, 2 na početku poslovanja popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novcu. Osim na početku poslovanja, takav se popis sastavlja i tijekom poslovne godine, a naj- kasnije na kraju poslovne godine, kao godišnji popis. Provođenjem redovitog godišnjeg popisa, komisije za popis brojanjem, vaganjem, mjerenjem i drugim postupcima utvrđuju stvarno stanje imovine te ga unose u popisne liste koje se, u skladu s odredbama članka 66. stavka 16. Općeg poreznog zakona, smatraju knjigovodstvenim ispravama. Poduzetnici su dužni popisati imovinu i obveze i u slučaju status- nih promjena, otvaranja postupka likvidacije, stečaja ili prestanka obavljanja djelatnosti, po nalogu poreznog tijela u postupku porez- nog nadzora te u slučaju promjene cijena ili poreznih stopa ako je to bitno za oporezivanje isporuka tih dobara. 3 Međutim, ako se u knjigovodstvenim evidencijama mogu osigurati podaci o vrijednosti robe na zalihi, porezni obveznik nije obvezan kod promjene cijena dobara sastaviti popis imovine. Knjiženjem inventurnih razlika, knjigovodstveno stanje se uskla- đuje sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. 2. OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA INVENTURNE RAZLIKE Usporedbom podataka dobivenih popisom s podacima iz po- slovnih knjiga i evidencija, mogu se utvrditi inventurni viškovi ili manjkovi imovine. 1 Zakon o računovodstvu, Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16. 2 Opći porezni zakon, Nar. nov., br. 115/16. 3 Poreznim obveznicima koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim PDV-om, obvezu popisa dobara u slučaju promjene poreznih sto- pa propisuje i članak 134. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16. te članak 196. Pravilnika o po- rezu na dodanu vrijednost, Nar. nov., br. 79/13., 85/13. - ispravak, 160/13., 35/14. i 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17. 2.1. Inventurni višak Popisom utvrđeni višak dugotrajne i/ili kratkotrajne imovine u odnosu na knjigovodstveno stanje najčešće je rezultat knjigovodstve- nih pogrešaka, nepravovremenog ili pogrešnog knjigovodstvenog evidentiranja računa dobavljača, zamjene šifri artikala i slično. Za utvrđeni iznos viška porezni obveznik zadužuje odgovarajući konto imovine (dugotrajne imovine, materijala, sitnog inventara, ambala- že, robe, poluproizvoda, nedovršenih i gotovih proizvoda), a: - odobrava konto ostalih prihoda na kojemu se evidentiraju viškovi ili - odobrava konto obveza, ako utvrdi da pojedini računi nisu knjiže- ni ili - stornira pogrešno zaduženi konto imovine, ako se utvrdi da su šifre pojedinih artikala zamijenjene. Povećanje imovine za iznos inventurnog viška nema obilježje prometa, pa prilikom njegovog utvrđivanja i evidentiranja u knji- govodstvu ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost nastaje tek kada se imovina utvrđena kao inventurni višak stavlja u promet odnosno isporučuje kupcu. 2.2. Inventurni manjak Prema odredbama članka 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, manjkovi dobara podliježu oporezivanju porezom na do- danu vrijednost, osim onih koji se, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, smatraju neoporezivim manjkovima. 2.2.1. Neoporezivi manjak Manjkovima koji, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, ne podlije- žu oporezivanju smatraju se: - manjkovi dobara nastali djelovanjem više sile - tehnološki manjak nastao u procesu proizvodnje do visine utvr- đene normativima prema vrsti djelatnosti odnosno do visine utvrđene zakonima o posebnim porezima ili trošarinama za proizvode koji podliježu plaćanju navedenih poreza - kalo, rastep, kvar i lom do iznosa utvrđenog odlukom nadležne komore - manjkovi dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, kvara i loma iznad visine utvrđene odlu- Komisije za popis provode na kraju poslovne godine redoviti godišnji popis imovine i obveza te utvrđuju njihovo stvarno stanje koje unose u popisne liste. Usporedbom podataka dobivenih popisom s podacima iz poslovnih knjiga i evidencija, utvrđuju se inventurni manjkovi ili viškovi imovine. Za utvrđene inventurne razlike potrebno je utvrditi podliježu li ili ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost te jesu li porezno priznati rashod u sustavu poreza na dobit. Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3