Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

25 Računovodstvo i financije 12/2017. RAČUNOVODSTVO ͳ financijsko računovodstvo IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Svi subjekti pravnog prometa koji obavljaju bilo koji vid registrira- ne djelatnosti neovisno o pravnoj formi (trgovačko društvo, obrtnik, samostalna djelatnost…) dužni su provesti godišnji popis imovine i obveza te uskladiti knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem. Obveza provođenja godišnjeg popisa uređena je u nekoliko propisa. Opći porezni zakon kao Zakon koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela u svojim odrednicama propisuje kada se godišnji popis mora obaviti. Temeljem navedenog propisa, popis imovine i obveza mora se provesti kako je uređeno čl. 66. stavcima 13., 14., 15. i 16. …“Na početku poslovanja porezni obveznik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Takav se popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine kao godišnji popis. …Osim godišnjeg popisa, porezni obveznik mora popisati imovi- nu i obveze i u drugim slučajevima, a posebno po nalogu poreznog tijela u postupku poreznog nadzora, pri promjenama cijena dobara ili poreznih stopa ako je to bitno za oporezivanje isporuka tih dobara, kod statusnih promjena i kod otvaranja postupka stečaja ili postupka likvidacije ili prestanka obavljanja djelatnosti. Kod promjene cijena dobara iz stavka 14. ovog članka nije nužan popis imovine ako se u knjigovodstvenim evidencijama mogu osigu- rati podaci o vrijednosti robe na zalihi. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama.“ Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16.), u članku 15. uređena je obveza provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza. ...“ (1) Poduzetnik mora na početku poslovanja popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. (2) Poduzetnik je dužan na kraju poslovne godine popisati imovi- nu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. (3) Osim popisa iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik mora po- pisati imovinu i obveze u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.“… Da bi popis imovine i obveza bio što točniji potrebno je napraviti određene radnje koje prethode popisu. Obujam posla ovisi o veli- čini obveznika provođenja popisa, količini dokumentacije, broju i složenosti predmeta popisa s kojom raspolaže. U oba propisa koji uređuju obvezu godišnjeg popisa navedeno je da se popis provodi na kraju poslovne godine. Kod većih obveznika provođenja popisa takvo nešto nije moguće zbog velikog broja stavaka imovine i obveza pa se godišnji popis provodi cijelu godinu, a stanje se usklađuje sa stanjem na zadnji dan poslovne godine. Popis je potrebno obaviti što je bliže moguće kraju poslovne godine za koju se obavlja popis. Jasno je da na sam posljednji dan poslovne godine, ako je on jednak kalendarskom vrlo teško očekivati da će se popis nekog većeg druš- tva stići obaviti. U takvim slučajevima uprava planira provođenje godišnjeg popisa pa kroz odluke o provođenju godišnjeg popisa imenuje i zadužuje određene osobe da popisuju imovinu i obveze tijekom godine. Također, posebice kod trgovaca, ugostitelja i ostalih koji imaju intenzivniju sezonsku djelatnost s krajem godine vrlo je teško očekivati da će se popis provoditi u danima kada se ostvaruju najveći prometi. Najčešće se popis kod takvih poduzetnika provodi u prvim danima nove kalendarske (najčešće i poslovne godine) i usklađuje sa stanjem na 31. 12. Imovina koja ima najmanji koeficijent obrtaja popisuje se prva (dugotrajna imovina - zemljište, zgrade, poslovni prostori ili kod nematerijalne određena višegodišnja prava i slično). Posljednja se popisuje imovina s najvećim koeficijentom obrtaja i to u pravilu mo- že trajati i po nekoliko mjeseci pa se popis započne u „staroj“ godini, a završi u „novoj“. Posljednja se popisuju potraživanja od kupaca i Obveza provođenja godišnjeg popisa uz Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. i 134/15.), propisana je i Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16.). Uz navedenu zakonsku obvezu to je i interes svakog člana društva i uprave društva. Popisom se vrlo često utvrde odstupanja od knjigovodstvenih stanja, a razlozi mogu biti višestruki. U pravilu su to pogreške pri isporukama zaliha, gubici i kašnjenje s dostavom dokumentacije, pogrešna knjiženja i slično. Svako odstupanje od stvarnog stanja potrebno je u skladu s računovodstvenim standardima provesti u knjigovodstvu kako bi financijski izvještaj bio što je moguće točniji. Kako bi godišnji popis što kvalitetnije proveli nužno je postaviti određena pravila provođenja popisa, imenovati komisiju za popis, vrijeme popisa i rok za dostavu popisnih lista s prijedlozima upravi. Radnje koje prethode popisu također zahtijevaju određen angažman, prije svega kroz pripremu dokumentacije, pripremu predmeta popisa i slično. U članku je detaljnije razrađen postupak provođenja inventure. Godišnji popis imovine i obveza trgovačkih društava

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3