Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

150 Računovodstvo i financije 12/2017. NOVI PROPISI Broj 104 od 25. listopada 2017. − Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona − Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obvez- nog mirovinskog fonda − Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovin- skim fondovima − Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobro- voljnog mirovinskog fonda − Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim miro- vinskim fondovima − Odluka o kontnom planu za kreditne institucije − Odluka o porezima Općine Drenje − Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca − Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica Broj 105 od 27. listopada 2017. − Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske − Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namje- štenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske − Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske − Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika − Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti ra- da upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj − Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavlja- nje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike − Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda − Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima − Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda − Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financij- skih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alterna- tivnim investicijskim fondovima − Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa − Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Imotskog − Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka Broj 106 od 31. listopada 2017. − Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena − Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine Broj 107 od 3. studenoga 2017. − Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske − Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad pred- sjednika i članova Državnog sudbenog vijeća − Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad pred- sjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća − Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih raču- na − Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina Broj 108 od 8. studenoga 2017. − Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma − Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu iz- vršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvješta- vanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu Broj 109 od 10. studenoga 2017. − Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i podru- čne (regionalne) samouprave − Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektiv- nog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske − Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektiv- nog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske − Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektiv- nog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregova- račkog odbora Vlade Republike Hrvatske − Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti − Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR − Odluka o postupcima namire za sporedne sustave − Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak − Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica Broj 110 od 15. studenoga 2017. − Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozem- stvu − Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u među- narodnoj plovidbi − Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017. − Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposleno- me u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. Narodne novine

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3