Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

141 Računovodstvo i financije 12/2017. ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA ͳ radno pravo TAJANA ZLABNIK, dipl. iur. odvjetnica, Zagreb Stručni članak UDK 347.7 1. UVOD Primici što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim rad- nicima, a koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, su primici po osnovi naknada, potpora i nagrada do iznosa propisanih čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.). Pri- mici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog koje poslodavac isplaćuje radnicima iznad propisanih iznosa smatraju se primici po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaćom. Za razliku od plaće ko- ju je poslodavac, sukladno odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.), obvezan radniku isplatiti za obavljeni rad, isplata ostalih, tzv. materijalnih prava radnika (npr. naknada troška prijevoza na posao i s posla) nije obveza koja bi za poslodavca bila propisana Zakonom o radu, već se radi se o pravima što ih radnici ostvaruju temeljem ko- lektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog izvora prava, s time da Pravilnik o porezu na dohodak samo propisuje visinu do kojih se ista mogu radnicima neoporezivo isplatiti. Primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog koje poslodavac, do iznosa propisanih čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, može radnicima neoporezivo isplatiti su: - potpore (potpora zbog invalidnosti, potpora za slučaj smrti rad- nika, potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, potpora zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, potpora za novo- rođenče) - nagrade (prigodna nagrada, jubilarna nagrada) - naknade (naknada za odvojeni život, naknada troškova službe- nog putovanja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dnevnica za rad na terenu, pomorski dodatak) - otpremnine (otpremnina zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza, otpremnina zbog ozljede na radu ili profesionalne bole- sti, otpremnina prilikom odlaska u mirovinu) i - dar djetetu do 15. godine starosti. Odredbama čl. 86. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.) i čl. 92. st. 3. toč. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.), propisani su načini isplate primitaka koji se u skladu s čl. 8. Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom. Slijedom navedenih odredbi zakona proizlazi da poslodavac neoporezive pri- mitke po osnovi naknada, potpora i nagrada što ih isplaćuje svojim radnicima može, osim na njihov tekući račun kod banke, isplatiti i u gotovu novcu. Međutim, ono što se u praksi opetovano nameće kao pitanje jest postoji li ograničenje isplate neoporezivih primitaka u gotovu novcu u slučajevima kada se protiv radnika provodi ovršni postupak. Odgovor na ovo pitanje, temeljem upita Ministarstva financija, Državne riznice, dalo je i Ministarstvo pravosuđa i to u prosincu prošle godine, odgovarajući na upit vezan uz način isplate božićnice u 2016. god. korisnicima državnoga proračuna. 1 Mišljenje Ministarstva pravosuđa nije obvezujući pravni akt, ali ga se može smatrati svojevrsnom uputom usmjerenom ujednačavanju pravne prakse. 2. NEOPOREZIVI PRIMICI RADNIKA IZUZETI OD OVRHE Primanja izuzeta od ovrhe propisana su odredbama Ovršnog Za- kona (Nar. nov., br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.), Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13. i 137/13.) te Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 174/04. do 92/14.). Primanja koja su odredbama Ovršnog zakona (dalje u tekstu: OZ) izuzeta iz ovrhe taksativno su navedena u čl. 172. OZ. U grupu navedenih primanja pripadaju i neki od neoporezivih primitaka što ih poslodavac temeljem čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak isplaćuju svojim radnicima. Primanja koja se do propisanih iznosa ne smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada, a koja su sukladno odredbi čl. 172. OZ izuzeta od ovrhe su: - naknada troškova službenog putovanja (dnevnica, trošak smještaja i prijevoza te drugih, npr. porezno priznatih troškova službenog puta) - naknada troškova prijevoza na posao i s posla 1 Ministarstvo pravosuđa (klasa: 740-11/16-01/330, urbroj: 513-05-02-16-1), 15. prosinca 2016., predmet: Način isplate božićnice u 2016. godini - odgovor, daje se. Uvijek aktualna pitanja načina i uvjeta isplate neoporezivih primitaka radnika posebice se aktualiziraju krajem godine kada poslodavci svojim radnicima žele isplatiti neku prigodnu nagradu (božićnicu, zaostali regres), dar za dijete i sl. Poseban problem za poslodavce predstavlja problem isplate neoporezivog primitka radniku protiv kojeg se provodi ovrha. Koji su neoporezivi primici radnika izuzeti od ovrhe, mogu li se neoporezivi primici radnika koji nisu izuzeti od ovrhe isplatiti u gotovu novcu te postoji li ograničenje isplate neoporezivih primitaka u gotovu novcu u slučajevima kada se protiv radnika provodi ovršni postupak, pročitajte u tekstu koji slijedi. Mogućnosti isplate neoporezivih primitaka radnika u postupku ovrhe

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3