Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

138 Računovodstvo i financije 12/2017. ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA ͳ trgovačko pravo Mr. DARKO TEREK odvjetnik, Zagreb Stručni članak UDK 347.7 1. UVOD Novi Zakon stavio je izvan snage stari Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ali i Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama (Nar. nov., br. 76/09.). Ostalih sedam pravilnika koji su donijeti temeljem starog Zakona kao i smjernice koje su donijela nadzorna tijela temeljem čl. 88. starog Zakona ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s odredbama novog Zakona. Navedeni podzakonski propisi i smjernice ostat će na snazi do stupanja na snagu novih podzakonskih akata. Nove podzakonske akte trebaju donijeti ministar financija, guverner Hrvatske narodne banke i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. 2. OBVEZE OBVEZNIKA KOJI SU DUŽNI PROVODITI ZAKON Obveznici koji su dužni provoditi novi Zakon mutatis mutandis isti su kao i obveznici provedbe starog Zakona, a u novom su Zakonu navedeni u čl. 9. Obveznici iz čl. 9. prilikom obavljanja svojih djelatnosti dužni su ispunjavati obveze određene novim Zakonom i temeljem njega do- nesenih podzakonskih akata, s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Obveze obveznika obuhvaćaju: - izradu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma - uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma - provođenje mjera dubinske analize stranke na način i pod uvjeti- ma utvrđenim Zakonom - provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi - imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe za provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja tero- rizma, s obzirom na organizacijsku strukturu obveznika, dovoljan broj zamjenika ovlaštene osobe te osiguranje primjerenih uvjeta za njihov rad - omogućavanje redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika te osiguravanje redovite unutarnje revizi- je sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika - izradu i redovito dopunjavanje liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija i sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma - obavještavanje i dostavljanje Uredu propisanih i traženih poda- taka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i obvezama - čuvanje i zaštitu podataka te vođenje evidencija podataka propi- sanih Zakonom - obvezu kreditnih i financijskih institucija da uspostave odgo- varajući informacijski sustav s obzirom na svoju organizacijsku strukturu i izloženost riziku od pranja novca i financiranja tero- rizma radi cjelovite procjene rizika stranaka, poslovnih odnosa i U Nar. nov., br. 108/17. od 8. 11. 2017. objavljen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon). Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2018., a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 87/08. i 25/12.). Novi Zakon predviđa da svi obveznici koji su ga dužni primjenjivati uspostave politike, kontrole i postupke za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma. Politike, kontrole i postupci koje predviđa novi Zakon zamijenit će interni akt koji su obveznici morali imati po starom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. U članku pišemo o obvezi donošenja i sadržaju novog dokumenta koji obveznici moraju donijeti. Taj dokument se naziva: “Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma.” Donošenje politika, kontrola i postupaka prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3