Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

132 Računovodstvo i financije 12/2017. ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA ͳ trgovačko pravo JADRANKA BRLIĆ, dipl. iur. Financijski inspektorat, Zagreb Stručni članak UDK 347.7 1. ULOGA OBVEZNIKA 1 1.1. Usporedba sa Zakonom iz 2008. godine 2 U novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja te- rorizma pojam internog akta iz starog Zakona nadomješten je novim složenijim izrazom, tj. obveznici su dužni donijeti politike, kontrole i postupke za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizici- ma. Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika predviđeno je samo za obveznike koji posluju kao pravne osobe. Unutarnja revizija su- stava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ni za jednu kategoriju obveznika više nije propisana kao obvezna, provodi se kada je primjerena veličini i prirodi posla obveznika, dok je pravilo o obavještavanju Ureda o gotovinskim transakcijama u vrijednosti 200.000,00 kuna i većoj prošireno na sve kategorije. Stari Zakon propisuje mjere pojačane dubinske analize za uspo- stavljanje korespondentnog odnosa s kreditnom institucijom iz treće države, sklapanje poslovnog odnosa sa stranom politički izloženom osobom (obavljanje transakcije u vrijednosti od 105.000,00 kuna i više za stranu politički izloženu osobu) i poslovni odnos sa strankom koja nije bila osobno nazočna kod obveznika pri utvrđivanju i provjeri identiteta. U novom Zakonu su ponovljene ove odredbe i propisane mjere pojačane dubinske analize u slučaju kada stranka dolazi iz visokorizične treće države, kada je izdavatelj dionica na donositelja (obavlja transakciju u vezi s dionicama donositelja) ili kada obavlja složene i neobično velike transakcije koje nemaju očiglednu eko- nomsku ili pravnu svrhu i odstupaju od uobičajenog ili očekivanog poslovanja stranke. Nova definicija politički izložene osobe obuhvaća domaće i stra- ne fizičke osobe. Obveznici su dužni u roku jedne godine od dana stupanja Zakona na snagu u odnosu na postojeće stranke utvrditi je 1 Vidjeti članak, J. Brlić: Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - procjena rizika i druge mjere. 2 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Nar. nov., br. 87/08. i 25/12. li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba. U popis domaćih politički izloženih osoba dodani su općinski načelnici, gra- donačelnici, župani i njihovi zamjenici. Ustrojava se registar stvarnih vlasnika kojeg će u ime Ureda za sprječavanje pranja novca voditi Financijska agencija. Obveznik može provesti pojednostavljenu dubinsku analizu stranke ako na temelju analize rizika koju je izradio u skladu sa za- konskim odredbama procijeni da stranka predstavlja nizak rizik. Nadležno nadzorno tijelo može donijeti sektorske smjernice, međutim, postupak procjene rizika i način provođenja mjera pojed- nostavljene i pojačane dubinske analize bit će propisani pravilnikom ministra financija i odlukama Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. 1.2. Prikupljanje podataka pri uspostavljanju poslovnog odnosa Pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom koja je fizička osoba obveznik mora prikupiti: - identifikacijske podatke (ime, prezime, datum rođenja, identifi- kacijski broj, 3 naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja i državljanstvo) - podatak o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa - informaciju o djelatnosti stranke - datum i vrijeme uspostavljanja poslovnog odnosa. Za stranku koja je pravna osoba obveznik mora prikupiti: - identifikacijske podatke (ime, adresu sjedišta i identifikacijski broj) - podatak o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa - informaciju o djelatnosti stranke - podatke o stvarnom vlasniku (ime, prezime, državu prebivališta, datum rođenja i državljanstvo) 3 Podatak o identifikacijskom broju stranca kojem u RH nije dodijeljen OIB obveznik pribavlja samo ako mu je dostupan. Od 1. siječnja 2018. godine počinju se primjenjivati odredbe novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17.). U časopisu Računovodstvo i financije, broj 11/17., 1 detaljno smo pisali o odredbama ovoga Zakona koje propisuju mjere, radnje i postupke usmjerene na sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. U ovom članku autorica obrazlaže ulogu obveznika i nadzornih tijela odnosno prikazuje zakonska rješenja prihvaćena u novom Zakonu od kojih su neka slična, a neka bitno drukčija u odnosu na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz 2008. godine. Uloga obveznika i nadzornih tijela u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3