Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

128 Računovodstvo i financije 12/2017. GRANSKE SPECIFIČNOSTI ͳ bankarstvo i druge financijske institucije ŽELJKO DEKOVIĆ, mag. oec. Veleučilište, Šibenik Stručni članak UDK 336.74 1. UVOD Dana 20. 10. 2017. g. na snagu stupio je na snagu novi Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju 1 (u daljnjem tekstu Zakon) kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pru- žanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stam- benom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u vezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kre- ditnim posrednicima i zaštita prava potrošača. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima (u daljnjem tekstu: Direktiva o ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima) koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni Direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010. (SL L 60, 28. 2. 2014.). 2 Di- rektiva o ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima donesena je, nakon svjetske financijske krize koja je izbila u razdoblju između 2007. i 2008. godine, u cilju veće zaštite potrošača nakon što je na razini Europske unije utvrđeno kako je svjetska financijska kriza imala značajan utjecaj na građane Europske unije tako da su mnogi izgubili povjerenje u financijski sektor. Glavni ciljevi Direktive o ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene kredite su: • bolje informiranje potrošača prije sklapanja ugovora o stambe- nom potrošačkom kreditu • detaljnije uređenje procjene kreditne sposobnosti potrošača • jedinstveni izračun efektivne kamatne stope na razini Europske unije • promoviranje mjera koje podupiru obrazovanje potrošača s ciljem odgovornog zaduživanja i upravljanja dugom 1 Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, Nar. nov., br. 101/17., na snazi od 20. 10. 2017. 2 http://data. europa. eu/eli/dir/2014/17/oj (10. 11. 2017.). • uvođenje Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS) na razini Europske unije koji će sadržavati sve relevantne informacije o vjerovniku, kreditnom posredniku, glavnim obi- lježjima kredita, kamatnoj stopi, prijevremenoj otplati i sl., a temeljem kojeg će potrošačima biti lakše uspoređivati ponude o kreditu • bolja zaštita potrošača kada je kredit u stranoj valuti i pravo na konverziju • poticanje vjerovnika da pokažu razuman stupanj strpljenja prije pokretanja ovršnog postupka • ograničenje troškova koje vjerovnik može naplatiti potrošaču zbog neispunjavanja obveze tako da zaračunati troškovi ne smiju biti veći nego što je potrebno kako bi se vjerovnik kompenzirao za troškove koji su nastali kao posljedica neplaćanja • mogućnost ugovaranja da je povrat ili prijenos sredstava osigura- nja ili prihoda od prodaje osiguranja dovoljan za otplatu kredita • registracija kreditnih posrednika i uvjeti za pružanje usluga. Prema procjeni na razini Europske unije izrađenoj pri izradi Di- rektive o ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima oko 59% građana Europske unije ima teškoća s razumijevanjem hipotekamih kredita i povezanih rizika. Predugovorne informacije su teško uspo- redive pri čemu 38% građana Europske unije smatra da teško ili vrlo teško može usporediti ponude. Prisutno je i neodgovorno kreditira- nje. Velik broj blokiranih građana u Republici Hrvatskoj, visok udjel nenaplativih i djelomično naplativih kredita u ukupnom broju odobrenih kredita, kao i visoka zaduženost stanovništva stambe- nim kreditima, upućuje na to kako je način stambeno potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj bilo nužno dodatno urediti u cilju povećanja zaštite potrošača i ispunjenja obveza iz Direktive o ugovo- rima o stambenim potrošačkim kreditima. Potrebno je napomenuti kako je ovo područje već bilo uređeno sljedećim zakonima: Zakonom o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 74/15., 78/15. i Zakono stambenompotrošačkomkreditiranju (Nar. nov., br. 101/17.), stupio je na snagudana 20. 10. 2017. godine. Zakonom se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pružanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stambenom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u vezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštita prava potrošača. Potrošači koji uzimaju stambene kredite od 20. 10. 2017. godine bit će informiraniji i zaštićeniji od onih koji su već kupili stambene nekretnine na kredit zahvaljujući novoj zakonskoj regulativi. Veći dio članaka zakona uređen je podzakonskim aktima čija primjena se očekuje početkom 2018. godine. Primjena Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3