Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

125 Računovodstvo i financije 12/2017. GRANSKE SPECIFIČNOSTI ͳ trgovina DUNJA ŠARIĆ, dipl. iur. HZRIF, Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Zakonski okvir za provođenje sezonskih sniženja u Republici Hr- vatskoj posljednjih godina bitno se mijenjao. Čini se de je iznalaženje pravnog okvira bio nimalo jednostavan zadatak jer je trebalo na zadovoljavajući način riješiti zahtjeve kako poslovnog sektora, tako i potro- šača. Razvidno je da potrošači i kod nas postaju sve važniji čimbenik kako stvaranja zakonskog okvira, tako i planiranja poslovne politike. Već odavno je za primijetiti da se moder- no tržište temelji s jedne strane na konkurentnosti poduzetnika koji svoju poslovnu politiku usmjeravaju, izme- đu ostaloga, na visoki stupanj zaštite potrošača, a s druge strane u velikoj mjeri ovisi o zadovoljstvu potrošača koji svojim povjerenjem nagrađuju one poduzetnike kod kojih su prepo- znali kvalitetan i siguran proizvod kao i dobru poslovnu praksu. 1 U 2015. godini zakonodavni okvir provođenja sniženja mijenja se kroz Zakon o zašti- ti potrošača 2 i Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja 3 . Na nama je da se prisjetimo obveza trgovaca i priredimo za nadolazeća sniženja i uopće posebne oblike prodaje. 2. PRAVNI OKVIR Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14., 110/15.), uređuje posebne oblike prodaje, prodaju proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Sustav zaštite potrošača kod nas otpočeo je u razdoblju pristupanja Europskoj uniji sklapanjem Spo- razuma o stabilizaciji i pridruživanju 2001. godine. Odtada, svjedoci smo brojnim intervencijama u Zakon o zaštiti potrošača kao i u ostale pravne akte koji uređuju ovo područje. Prvi Zakon o zaštiti potrošača donesen je u Republici Hrvatskoj još 2003. godine. Tim je zakonom započeo postupak implementacije standarda Europske unije iz po- dručja zaštite potrošača u hrvatski pravni sustav kako bi se postigla 1 Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. go- dine. 2 Nar. nov., br. 41/14., 110/15. 3 Nar. nov., br. 135/15. zaštita krajnjih korisnika u ostvarenju njihovih prava i interesa, kao i maksimalna harmonizacija i jednako postupanje trgovaca u svim državama članicama, a sve s ciljem postizanja pravne sigurnosti, kako potrošača, tako i trgovaca. Potom je uslijedilo više izmjena i dopuna 4 , sve do 2014. godine kada se donosi novi Zakon o zaštiti potrošača koji predstavlja opći regulatorni okvir u području zaštite potrošača i potpunu uskladu s europskim zakonodavstvom, što ne znači da isti nadalje nije mijenjan. Relevantne norme nalazimo i u Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, koji detaljno uređuje način provođenja zimskog i ljetnog sezonskog sniženja, rokove i slično. Direk- tiva 98/6/EZ razrađuje zaštitu potrošača vezano uz isticanje maloprodajnih cijena. Uz vrlo izraženu zakonodavnu aktivnost u ovom području prava, treba skrenuti pozornost i na potrebu sveobuhvatne politike zaštite potrošača na svim razinama društvenog života, što posebno kao svoju zadaću ističe Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Iz svega proizlazi da je normativna usklađenost ne- dovoljna ako se propisi neće primjenjivati u praksi, stoga treba vidjeti kako će se sve nadalje razvijati. 3. POSEBNI OBLICI PRODAJE Zakon o zaštiti potrošača sadrži odredbe o posebnim oblicima prodaje. Nadalje, prema Zakonu o zaštiti potrošača 5 trgovac je dužan prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u poslovnim prosto- rijama. Posebne uvjete prodaje trgovac može odobriti za: - pojedine proizvode ili skupinu proizvoda - pojedine skupine potrošača - pojedine oblike plaćanja. Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Posebni oblici pro- daje, među ostalim, imaju se smatrati akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima istječe rok uporabe. Treba napomenuti da ovdje ne važi na- čelo numerus clausus odnosno načelo zatvorenog broja 6 , već trgovci 4 Sveobuhvatniji prikaz je moguće pronaći u člancima iste autorice iz prethod- nih godina, primjerice Rif 5/14. 5 Članak 8. 6 To bi konkretno značilo da postoje samo oni oblici odnosa koje je kao takve odredio propis. Postavljeni zakonski okvir, Zakon o zaštiti potrošača i Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, već su neko vrijeme u primjeni. Neće nam biti prvi puta da provodimo sezonsko sniženje na propisani način, stoga se ne očekuju nepredviđene situacije. No uvijek je dobro prisjetiti se raznih obveza trgovaca i prirediti se što je bolje moguće za nadolazeća sniženja i uopće posebne oblike prodaje. Provođenje sezonskih sniženja

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3