Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

117 Računovodstvo i financije 12/2017. GRANSKE SPECIFIČNOSTI ͳ poslovanje obrtnika Mr. sc. MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ Porezna uprava, Područni ured Zagreb Stručni članak UDK 657.2 1. UVOD Prema odredbama čl. 82. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – dalje Zakon), osim utvrđivanja dohotka na osnovi podataka iskazanih u poslovnim knjigama, fizičke osobe koje se bave samostalnom obrtničkom djelatnošću te djelatnošću poljoprivrede i šumarstva, mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, dohodak te porez i prirez na dohodak utvrđivati i plaćati u paušalnoj svoti, pri čemu ukupan godišnji primitak u poreznom razdoblju ne smije biti veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost . 1 Za provedbu paušalnog plaćanja poreza na dohodak, od početka 2017. godine u primjeni je i Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17. - dalje: Pravilnik), prema kojemu je paušalno plaćanje poreza prošireno na djelatnost ugosti- teljstva i trgovine kao i na porezne obveznike koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon, a što se prema ranijim zakon- skim propisima ograničavalo. Novim Pravilnikom propisan je način utvrđivanja i nova visina paušalnog poreza na dohodak, evidencije i izvješća u vezi paušalnog oporezivanja, kao i vrste samostalnih djelatnosti kojima se dohodak može utvrđivati u paušalnoj svoti te uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke osobe ako obavljaju djelatnost u supoduzetništvu. 2. UVJETI ZA PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK U 2018. GODINI Odredbama čl. 82. st. 1. Zakona te čl. 2. Pravilnika, propisano je da se poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnosti obrta (iz čl. 29. st. 1. t. 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu) te samo- stalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva (iz čl. 29. st. 3. Zakona), a nije po toj osnovi obveznik PDV-a te koji po osnovi te djelatnosti u 1 Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisana svota za obvezni ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. iznosi 300.000,00 kuna. poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od svote propisane za obvezni ulazak u sustav PDV-a, dohodak i porez na dohodak može utvrđivati i plaćati u paušalnoj svoti. Prema čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16.), granična svota prometa za obvezni ulazak u registar obveznika PDV-a za 2018. godinu iznosi 300.000,00 kn. To znači da su za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini propisana dva uvjeta i to: - fizička osoba po osnovi djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva nije obveznik PDV-a - po osnovi obavljanja te djelatnosti, ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn (na- plaćeno). Navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni, pri čemu je novina da se dohodak od samostalne obrtničke i poljoprivredne dje- latnosti može paušalno oporezivati ako fizička osoba nije obveznik PDV-a po toj osnovi. Prema odredbama Pravilnika koji se primje- njivao do 31. prosinca 2016. godine, fizička osoba nije smjela biti obveznik PDV-a po bilo kojoj osnovi . Porezni obveznik može, pod propisanim uvjetima, utvrđivati do- hodak od samostalne djelatnosti u paušalnoj svoti i imati zaposlenog radnika. Ako fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, ispunjava propisane uvjete, može podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave (dalje: PU) do 15. siječnja 2018. te izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini. Radi kontrole ostvarenog prometa, porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnoj svoti, obvezni su voditi evidenciju o ostvarenom prometu u gotovini i na bezgotovinski način te sastaviti godišnje izvješće o naplaćenim primicima na obrascu PO-SD. Međutim, ako tijekom poreznog razdoblja , porezni obveznik ostvari primitke iznad 300.000,00 kn , tada prestaje mogućnost pau- Od1. siječnja2017. godine, uprimjeni jenovi Zakonoporezunadohodak tenovi Pravilnikopaušalnomoporezivanju samostalnih djelatnosti, prema kojima obrtnici i poljoprivrednici, ako nisu obveznici PDV-a, mogu plaćati paušalni porez, a proširena je mogućnost paušalnog oporezivanja i na djelatnost trgovine i ugostiteljstva. Kod paušalnog oporezivanja, unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD, kojeg su porezni obveznici za 2017. dužni podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2018. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2017. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3