Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

103 Računovodstvo i financije 12/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE ͳ zdravstveno osiguranje MAJA GALOVIĆ, dipl. iur. Zagreb Stručni članak UDK 330.5-331.2 1. UTVRĐIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI NASTALE U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU/EEA I ŠVICARSKOJ 1.1. Postupak utvrđivanja i priznavanja prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti U slučaju kada hrvatski osiguranik za vrijeme boravka u drugoj državi članici doživi ozljedu na radu odnosno po prvi put mu se dijagnosticira profesionalna bolest, najčešće će tada nositelj zdrav- stvenog osiguranja iz države boravka zatražiti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (nastavno: Zavod) kao nadležnog nositelja osiguranja, izdavanje tiskanice E 123 putem tiskanice E 107 . Na zahtjev osiguravatelja države boravka Zavod izdaje tiskanicu E 123, ali po prethodno provedenom postupku vezanom za priznavanje ozljede na radu ili profesionalne bolesti u Hrvatskoj. Primjenom članka 34. Uredbe broj 987/2009 Europskog parla- menta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (nastavno: Uredba 987/2009) 1 , ako se ozljeda na radu dogodi od- nosno prvi puta dijagnosticira profesionalna bolest osiguraniku u drugoj državi članici koja nije nadležna država članica, prijava kao i utvrđivanje ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti obavlja se u skladu sa zakonodavstvom nadležne države članice , čija je osoba osiguranik. To znači da se u postupku utvrđivanja ozljede na radu ili profesionalne bolesti osiguranika Zavoda nastale u drugoj državi članici, primjenjuje Zakon o obveznom zdravstvenom osigu- ranju (nastavno: Zakon) 2 , Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (nastavno: Pravilnik o uvjetima) 3 te Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja 1 Službeni list Europske unije L 284, 30. 10. 2009., 1. - 42. 2 Nar. nov., br. 85/13. i 137/13. 3 Nar. nov., br. 49/14., 51/14., 11/15., 17/15. i 123/16. prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (nastavno: Pravilnik). 4 U skladu s navedenom odredbom, kada Zavod zaprimi tiskanicu E 107 od nositelja zdravstvenog osiguranja iz države boravka, pro- vest će postupak utvrđivanja ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti. Ako za ozlijeđenog ili oboljelog osiguranika, nije u trenutku za- primanja tiskanice E 107, Zavodu već dostavljena prijava o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti od strane njegovog poslodavca u Hrvatskoj koji je ga je uputio na rad u drugu državu članicu odnosno zahtjev za njeno utvrđivanje, tada će Zavod postupak provesti po službenoj dužnosti sukladno članku 40. stavka 3. Pravilnika. Sukladno članku 35. stavku 2. podstavku 3. Uredbe 987/2009, ako je ozljeda na radu ili profesionalna bolest utvrđena, davanja u naravi za bolest koja su pružena dotičnoj osobi smatraju se dava- njima za ozljedu na radu ili profesionalnu bolest od datuma kada je nastala ozljeda na radu ili je prvi put dijagnosticirana profesionalna bolest . Nakon dovršenog postupka kojim je utvrđena i priznata ozljeda na radu odnosno profesionalna bolest, Zavod će bez odlaganja dostaviti tiskanicu E 123 nositelju zdravstvenog osiguranja u dr- žavu boravka sukladno članku 35. stavku 2. podstavku 1. Uredbe 987/2009. U slučaju utvrđene i priznate ozljede na radu odnosno profe- sionalne bolesti, osigurana osoba u državi rada ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima države rada propisanu za takve slučajeve. Naime, osigurana osoba ostvaruje u državi boravka prava na posebna davanja u naravi iz sustava koji obuhvaća ozljede na radu sukladno zakonodavstvu države boravka, ako je to predviđeno tim zakonodavstvom, a na teret Zavoda. Osigurana osoba ostvaruje i pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu koju je pretrpjela u drugoj državi članici EU/EEA i Švi- 4 Nar. nov., br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17. i 109/17. U slučaju priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, radnicima se, u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja, osiguravaju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade. U ovom članku autorica pojašnjava uvjete i način ostvarivanja prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti radnika upućenih na rad (izaslanih) u druge države članice EU/EEA i Švicarsku, radnika upućenih na rad (izaslanih) u države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen Ugovor o socijalnom osiguranju kao i radnika upućenih na rad u treće države pod kojima se smatraju države s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o socijalnom osiguranju niti primjenjuje Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti nastale u inozemstvu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3