Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

98 Računovodstvo i financije 12/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE ͳ plaće i naknade JOPPD sa zaduženjem za doprinose, porez na dohodak i prirez. Pri tome na stranici B pod 6.2. koristi sljedeće šifre: - 0029 Neisplaćena otpremnina - 0030 Neisplaćena otpremnina koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa. Nakon isplate otpremnine poslodavac je obvezan podnijeti novi obrazac JOPPD na kojemu treba iskazati isplatu primitka za koji su prethodno zaduženi (trebali su biti i plaćeni) doprinosi i porez na dohodak. U tom se slučaju pod 6.2. koristi oznaka 0031 - Naknadna isplata neisplaćene otpremnine. Iskazivanje u obrascu JOPPD podataka o otpremnini prikazujemo na primjeru otpremnine iz primjera 6., u sljedećim kombinacijama: a) ukupna svota otpremnine je isplaćena 23. prosinca 2017.; neo- porezivi i oporezivi dio su isplaćeni na radnikov tekući račun; b) otpremnina nije isplaćena do 31. prosinca 2017., pa poslodavac toga dana podnosi obrazac JOPPD sa zaduženjem za doprinose i porez na dohodak za oporezivi dio otpremnine; ukupna svota ot- premnine se isplati naknadno, 27. siječnja 2018. godine, isplata na radnikov tekući račun, pa poslodavac za isplatu otpremnine podnosi novi obrazac JOPPD. I. OIB podnositelja izvješća: 12121212121 II. Oznaka izvješća: XXXXX III. Vrsta izvješća: 1 IV. Redni broj stranice 1/1 - stranica B - 1. Redni broj 2. Šifra općine/ grada prebi- vališta /boravi- šta 4. OIB stjecate- lja/osi- guranika 6.1. Oznaka stjeca- telja/ osigura- nika 7.1. Obveza dodat- nog dopri- nosa za MO za staž s pove- ćanim traja- njem 8. Oznaka prvog/ zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi 10. Ukupni sati rada prema kojima se radi izračun 10.0. Ukupno neodra- đeni sati rada (10.- odrađeni sati rada) 11. Iznos primitka (oporezivi) 12.1. Doprinos za miro- vinsko osigura- nje 12.3. Doprinos za zdrav- stveno osigura- nje 12.5. Doprinos za zapošlja- vanje 12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem - II STUP 12.9. Poseban doprinos za zapo- šljavanje osoba s invalidite- tom 13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za miro- vinsko osiguranje 13.4. Osobni odbitak 14.1. Iznos obraču- nanog poreza na dohodak 15.1. Oznaka neopo- rezivog primitka 16.1. Oznaka načina isplate 17. Obra- čunani primitak od nesam. rada (plaća) 3. Šifra općine/ grada rada 5. Ime i prezime stjecate- lja/ osigura- nika 6.2. Oznaka primit- ka/ obveze dopri- nosa 7.2. Obveza poseb- nog dopri- nosa za poti- canje zapo- šljavanja osoba s invalidi- tetom 9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena 10.1. Razdoblje obračuna od 10.2. Razdoblje obračuna do 12. Osno- vica za obračun doprinosa 12.2. Doprinos za miro- vinsko osigura- nje - II STUP 12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 12.6. Dodatni doprinos za mirovin- sko osig. za staž osig. s pov. traj. 12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstve- ne zaštite u inozemstvu 13.1. Izdatak 13.3. Dohodak 13.5. Porezna osno- vica 14.2. Iznos obraču- nanog prireza porezu na dohodak 15.2. Iznos neopo- rezivog primitka 16.2. Iznos za isplatu a) Isplata otpremnine na dan 23. 12. 2017.; obrazac JOPPD s oznakom 17357; iskazivanje ukupne otpremnine u istom retku: 1. 01333 11111111111 0001 0 5 0 0 3.449,36 689,87 517,40 58,64 0,00 0,00 689,87 0,00 662,28 26 1 0,00 01333 Ante Anić 0025 0 1 01.01.2017. 31.12.2017. 3.449,36 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2.759,49 2.759,49 119,21 8.000,00 9.978,00 b) Otpremnina nije isplaćena do 31. 12. 2017.; obrazac JOPPD s oznakom 17365 (doprinosi i porez na oporezivi dio otpremnine): 1. 01333 11111111111 0001 0 5 0 0 3.449,36 689,87 517,40 58,64 0,00 0,00 689,87 0,00 662,28 0 0 0,00 01333 Ante Anić 0029 0 1 01.01.2017. 31.12.2017. 3.449,36 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2.759,49 2.759,49 119,21 0,00 0,00 Nakon isplate otpremnine za koju su za oporezivi dio prethodno zaduženi doprinosi i porez, novi obrazac JOPPD s oznakom 18027: 1. 01333 11111111111 0001 0 5 0 0 3.449,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,87 0,00 0,00 59 1 0,00 01333 Ante Anić 0031 0 1 01.01.2017. 31.12.2017. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759,49 0,00 0,00 781,49 1.978,00 2. 01333 11111111111 0000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 1 0,00 01333 Ante Anić 0000 0 0 01.01.2018. 31.01.2018. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 9. MENADŽERSKE OTPREMNINE Osobe koje obavljaju poslove člana uprave trgovačkog društva i druge njima odgovarajuće osobe u drugim pravnim osobama, uobičajeno u ugovorima o obavljanju tih poslova (menadžerski ugovori) utanačuju i pravo na otpremninu nakon prestanka funkcije. U menadžerskim se ugovorima pravo na otpremninu može ugovoriti tako da ne ovisi o razlogu prestanka funkcije niti o razdoblju provedenom na tim poslovima. Rijetki su primjeri vezivanja svote menadžerske otpremnine uz dužinu obavljanja funkcije. Na osobe koje su kao članovi uprave, izvršni direktori ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštene voditi poslove poslodavca, ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu o prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini (čl. 4. st. 4. Zakona o radu). Za njih je izvor prava na otpremninu menadžerski ugovor. Kako su prema čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak neoporezive samo otpremnine za poslovno i osobno uvjetovani otkaz prema Zakonu o radu, a menadžerske otpremnine nisu otpremnine koje se isplaćuju prema Zakonu o radu, proizlazi da se menadžerske otpremnine u poreznom smislu u ukupnoj svoti smatraju plaćom. Samo ako član uprave ili druga s njim pravno izjednačena osoba nakon prestanka menadžerskog ugovora odlazi u mirovinu, može mu se neoporezivo isplatiti otpremnina za odlazak u mirovinu do iznosa od 8.000 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3